O nas

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2014:

Pobierz tutaj

Cele statutowe Fundacji:

1. Promocja kultury zdrowego stylu życia.
2. Edukacja, ochrona, profilaktyka, promocja zdrowego odżywiania.
3. Upowszechnianie kuchni regionalnych.
4. Promocja żywności typu „slow food” i stylu życia „slow life”.
5. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
6. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka, w różnych grupach społecznych.
7. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
8. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
9. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
10. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
11. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.
12. Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
13. Ochrona środowiska.
14. Działalność kulturalna.
15. Działalność naukowa, naukowo – techniczna i oświatowa.


Cele statutowe realizowane są poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
2. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
3. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
4. Działalność edukacyjną, informacyjno-promocyjną i wydawniczą.
5. Tworzenie i wspieranie warunków dla twórczego rozwoju człowieka.
6. Organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji i innych spotkań na rzecz kształtowania świadomości zachowań prozdrowotnych społeczeństwa, oraz w zakresie promocji kultury i wspierania edukacji.
7. Tworzenie programów stypendialnych i udzielanie wsparcia programom edukacyjnym promującym wybitne uzdolnienia dzieci, młodzieży i studentów uczelni wyższych.
8. Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką ochrony zdrowia.
9. Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w zakresie celów określonych w Artykule 9 Statutu.
10. Wspieranie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji lub wydawnictw, a także imprez sportowych w zakresie celów Fundacji.
11. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
12. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje.
13. Fundowanie nagród i wyróżnień oraz tytułu Partnera Fundacji dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji.
14. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, aktywizowanie środowiska wiejskiego i wspieranie rozwoju regionalnego.
15. Tworzenie i prowadzenie ośrodków na rzecz realizacji zadań statutowych Fundacji.
16. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach lub wyposażeniu placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.
17. Organizowanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu realizacji zadań statutowych.
18. Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
19. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami realizującymi zadania o takim samym lub podobnym charakterze.
20. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
21. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie.